Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie
ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów

 

Ogłasza Konkurs: 

Przedmiotem konkursu ofert jest:

  • Wykonywanie badań laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego na okres 36 miesięcy.

Podstawa prawna konkursu:

  • Ustawa z 15 września 2022 o medycynie laboratoryjnej (tj.Dz.U.2022 poz 2280).
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.Dz.U. z 2022 nr 2561 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 marca 2006 w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tj.Dz.U. 2011 poz. 1923 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 3 marca 2004 w sprawie wymagań jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U 2004 nr 43 poz 408)

Ogłoszenie o konkursie ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik nr 1A – Formularz oferty

Załącznik nr 1B – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 1C – Warunki wymagane 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych do umowy nr …. na udzielania świadzczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych 

 

Pytania i Odpowiedzi

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU