Infolinia dla obywateli Ukrainy

Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców specjalną infolinię dla obywateli Ukrainy. Będzie ona działać wspierająco względem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem: 12 210 20 02 pracownicy MUW będą udzielać informacji Ukraińcom szukającym schronienia w naszym województwie.
 

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

 

Plakat infolinii dla obywateli Ukrainy

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

https://infoopt.pl/

Przypomnijmy, że wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:

 • Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
 • Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
 • Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
 • Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
 • Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
 • Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
 • Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
 • Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;

 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen - legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 

Plakat specjalnej infolinii dla obywateli Ukrainy

СПЕЦ1ЯЛЬНА 1НФ0Л1Н1Я МАЛОПОЛЬСЬКОГО воеводствА для громадян Укрепни, як1 шукають притулку в Малопольщ!

Tel. 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

Інформація для біженців з України

 1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.
 2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.
 3. У рецепційному центрі:
 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

Пункт пропуску | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА

 • Дорогуськ-Ягодзін Комунальний центр культури і туризму «Палац Суходольських», вул. Паркова 5, 22-175 Дорогуськ - житловий масив (Parkowa 5, 22-175 Dorohusk)
 • Долгобичів-Угринів Прикордонний центр культури та відпочинку, вул. Спулдзєльча 8, 22-540 Долгобичів (Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów)
 • Зосін-Устилуг Шкільний комплекс у Городло, вул. Пілсудського 58, 22-523 Городло (Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło)
 • Гребенне-Рава Руська Початкова школа в Любичі Кролевській (задня частина спортивного залу), вул. Яна ІІІ Собєскєго 5, Любичa Кролевськa (Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska)
 • Корчова-Краковець Загальна кімната, Корчова 155, 37-552 Корчова (Korczowa 155, 37-552 Korczowa)
 • Медика-Шегіні Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика (Medyka 285, 37-732 Medyka)
 • Будомир-Грушів Початкова школа в Кровіці Сама 183, 37-625 Кровіця Сама (Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama)
 • Крощенко-Смольниця Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устшики Дольні (Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne)
Plakat specjalnej infolinii dla obywateli Ukrainy

There is a special helpline of the Małopolska Voivode for Ukrainian citizens seeking shelter in Małopolska, the helpline operates 24 hours a day.

Tel.: +48 12 210 20 02

e-mail: info.spec@muw.pl

INFO.OPT HOTLINE – contact for foreigners in matters of legalization of stay and work is available from Monday to Friday from 8:00 to 16:00.

Tel.: +48 12 210 20 20

e-mail: info.opt@muw.pl

 https://infoopt.pl/

Ukrainian citizens can enter Poland on the basis of:

 • visa-free travel and biometric passport;
 • national visa (D) or Schengen visa (C);
 • visa with D or C designation, or a residence permit issued by another Schengen country;
 • temporary residence permit, permanent residence or long-term resident’s EU residence permit and a valid residence card;
 • application for international protection, submitted at the Polish border crossing;
 • consent of the commanding officer of the Border Guard given when crossing the border.

The help offered by the Polish Government to the citizens of Ukraine is available at RECEPTION POINTS, where you can get: a meal, the opportunity to rest and the necessary information.

Available reception points:

 • Dorohusk (Suchodolski Palace, Communal Culture and Tourism Center, 5 Parkowa Street)
 • Dołhobyczów (Borderland Center for Culture and Recreation, 8 Spółdzielcza Street)
 • Horodło (School Complex in Horodło, 58 Piłsudskiego Street)
 • Lubycza Królewska (Primary School in Lubycza Królewska, 5 Jana III Sobieskiego Street)
 • Korczowa (Community Center, Korczowa 155)
 • Medyka (Sports hall, Medyka 285)
 • Krowica Sama (Primary School, Krowica Sama 183)
 • Ustrzyki Dolne (former Primary School in Łodyna, Łodyna 41)

If a Ukrainian citizen entered Poland on the basis of:

 • visa-free travel and biometric passport – legal stay is up to 90 days;
 • national visa or Schengen visa, issued by a Polish authority – stay is legal in accordance with the validity period of the visa and the period of stay indicated therein;

After the expiry of the stay on the basis of a national visa, you can continue your stay without departure under the visa-free regime for up to 90 days with a biometric passport;

 • visa with D or C designation, issued by another Schengen state, or a residence permit issued by another Schengen state – legal stay lasts up to 90 days;
 • consent of the commander of the Border Guard – legal stay is 15 days.

Extension of legal stay is possible before its expiry by submitting an application for a temporary residence permit, or if the conditions are met, an application for a permanent residence permit. Applications are submitted to the voivodeship office competent for the place of stay.

Regardless of the above, it is possible to stay legally in Poland on the basis of special regulations regarding the COVID-19 epidemic.